1. Accés i ús del web

 

1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament.
Nicolás García-Hoz, amb domicili fiscal al carrer Diputació 113, 08015, de Barcelona, ​​amb DNI 50.863.387-Z, i telèfon 93.323.99.75 (en endavant, "Total Laser") és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través de la pàgina web www.totallaser.es i / o www.totallaser.es. En la present clàusula es facilita la informació sobre l'ús que realitzarà Total Laser de les teves dades personals.

 

Així mateix, la present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen tant a clients com a potencials clients en virtut del Reglament General de Protecció de Dades ( "RGPD"). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacte amb Total Laser en la següent adreça: dirección@totallaser.es.

2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat.

En la present política de privacitat trobaràs una taula identificant cadascun dels diferents serveis oferts per Total Laser.

En aquestes taules informatives es t'informarà sobre:

 

• Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual Total Laser tracta teves dades personals.

 

• Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de Total Laser per a cadascuna de les finalitats indicades.

 

• La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d'aquesta comunicació. A aquests efectes, us informem que no cedim les teves dades personals a tercers excepte quan hi hagi una obligació legal (Hisenda pública, jutges i tribunals, forces i cossos de seguretat, OCU ...). D'altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals als encarregats del tractament de Total Laser és a dir, els prestadors de serveis que per al desenvolupament de les seves funcions hagin d'accedir a les teves dades personals. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d'informació i tecnologia. A la taula que figura a continuació s'indicaran aquells altres sectors en virtut del qual els prestadors de serveis de Total Laser han d'accedir a les teves dades personals.

 

• Respecte a l'existència de potencials transferències internacionals de dades, Total Laser no realitzarà en cap cas aquestes transferències.
T'informem que pots sol·licitar més detall d'informació respecte dels destinataris de les teves dades, així com sobre les garanties aplicades a les transferències internacionals de dades que realitzem, enviant un correu electrònic a l'adreça dirección@totallaser.es, indicant el tractament concret sobre els destinataris o garanties voldries informació.

 

• El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes us informem que conservem les teves dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho has autoritzat. Així mateix, t'informem que posteriorment les teves dades romandran bloquejats per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis de prescripció de les accions legals que determini cada normativa aplicable.

 

3. Informació necessària i actualitzada
Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se't facilitin seran d'obligada emplenament, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat d'enviar la comunicació o processar la compra perquè se't puguin facilitar els serveis sol·licitats.

 

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a Total Laser, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic direccion@totallaser.es .

 

Així mateix, en fer "clic" al botó "Enviar / Continuar" incorporat en els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que en ells has facilitat són exactes i veraces.

 

4. Exercici dels teus drets

T'informem que podràs exercir els següents drets:

 

• dret d'accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;

 

• dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;

 

• dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;

 

• dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

• dret d'oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa en l'apartat 5 sigui l'interès legítim. Total Laser deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 

• dret a la portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa en l'apartat 5 sigui l'existència d'una relació contractual o el teu consentiment.

 

• dret a revocar el consentiment atorgat a Total Laser per al tractament de les teves dades.

 

• dret a presentar una reclamació davant Total Laser en matèria de protecció de dades.

 

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta de les següents formes:

 

• Dirigint un correu electrònic a direccion@totallaser.esindicando el dret que vols exercitar i les teves dades identificatives.

 

• A més, inclourem un link de baixa de comunicacions comercials a la part baixa de totes les comunicacions que t'enviem de manera que, accedint a aquest, podràs donar-te de baixa de tots enviaments de comunicacions comercials prèviament acceptades.

 

D'altra banda us informem que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.

5. Informació detallada dels tractaments realitzats per servei.
Si ets el nostre client

 

• Finalitat del tractament: Clients, gestionar les promocions i l'enviament de les teves dades al centre sol·licitat per a la prestació del servei.

 

• Base legal
Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol·licitats a Total Laser constitueix una relació de prestació de serveis.

 

• Destinataris
Les teves dades personals es mantindran a la base de dades del centre. Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica l'apartat 2 són prestadors de serveis d'enviament de comunicacions electròniques.

 

• Termini de conservació
Durant la relació contractual

 

• Finalitat del tractament: Enviament de comunicacions a fi d'oferir-te serveis de Total Laser i enviar-te la nostra newsletter.

 

• Base legal
Interès legítim de Total Laser: mantenir-te informat sobre els seus productes i serveis.

 

• Destinataris
No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament.

 

• Termini de conservació
Fins a 12 mesos des de l'última interacció amb Total Laser un cop finalitzada la relació contractual.

 

Si t'has posat en contacte amb nosaltres com a potencial client

 

• Finalitat del tractament: Potencials clients, gestió de les consultes sobre productes que es reben a través de la pàgina web i telefònicament, i el seu enviament al centre sol·licitat.

 

• Base legal

Consentiment: mitjançant la marcació de les caselles disponibles a aquest efecte en el nostre formulari de contacte., Autorizarás que Total Laser es posi en contacte amb tu per informar-te sobre el servei sol·licitat.

 

• Destinataris
Les teves dades personals es mantindran a la base de dades del centre. Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica l'apartat 2 són prestadors de serveis d'enviament de comunicacions electròniques.

 

• Transferències internacionals.
No es realitzaran transferències internacionals

 

• Termini de conservació
Fins a la resolució de la consulta plantejada.

 

• Finalitat del tractament: Enviament de comunicacions a fi d'oferir-te serveis de Total Laser i enviar-te la nostra newsletter.

 

• Base legal
Consentiment: mitjançant la marcació de les caselles disponibles a aquest efecte en el nostre formulari de contacte., Autorizarás que Total Lase et remeti comunicacions comercials i et mantingui actualitzat.

 

• Destinataris
Les teves dades personals es mantindran a la base de dades del centre. Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica l'apartat 2 són prestadors de serveis d'enviament de comunicacions electròniques.

 

• Transferències internacionals
No es realitzaran transferències internacionals

 

• Termini de conservació
Fins a 12 mesos des de la últimainteracción amb Total Laser després de l'enviament de la teva sol·licitud, o fins que arrebossats teu consentiment (el que passi abans).

 

A més, independentment que siguis client o potencial client, podem tractar les dades per a les següents finalitats:

 

• Finalitat del tractament: Reclamacions i consultes, atendre les reclamacions i exercicis de drets ARCOP per víatelefónica o per correu electrònic.

 

• Base legal
Obligació legal: atendre les reclamacions de clients i exercicis de drets ARCOP plantejades tant per clients com per potencials clients.

 

• Destinataris
No se cediran les dades personals a cap tercer.
transferències internacionals

No es realitzaran transferències internacionals

 

• Termini de conservació
Fins a la resolució de la reclamació plantejada.

 

• Finalitat del tractament: Participació en promocions, Gestionar la teva participació en concursos i promocions a través de Facebook i Instagram.

 

• Base legal
Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol·licitats a Centres Únic constitueix una relació de prestació de serveis, tot i que els mateixos siguin gratuïts.

 

• Destinataris
No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament.
Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica l'apartat 2 són prestadors de serveis d'enviament de comunicacions i plataformes de gestió de concursos.

 

• Transferències internacionals
No es realitzaran transferències internacionals

 

• Termini de conservació
Fins a la finalització del concurs en què es participa.

 

6. Seguretat
Total Laser ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les dades de caràcter personal dels potencials clients davant pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. No obstant això, la transmissió d'informació a través d'Internet no és totalment segura; per això, i tot i que Total Laser realitza els seus millors esforços per protegir les dades dels potencials clients, no pot garantir la seguretat dels mateixos durant el trànsit fins al Lloc Web. Per tant, tota la informació que facilitis, s'enviarà pel teu compte i risc. Un cop rebuts teves dades, Total Laser farà servir rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

 

7. Confidencialitat
Les dades personals que puguem demanar a través del lloc web o per mitjà de les diferents comunicacions telefòniques que mantinguem amb tu seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.

 

8. Menors
Els menors de 18 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec , incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i el marcatge, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que Total Laser no té capacitat per controlar si els potencials clients són o no menors d'edat, s'adverteix que hauran de ser els pares i tutors els que s'habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors facilitin dades de caràcter personal a través de la Bústia de consultes sense la seva supervisió, no admetent Total Laser responsabilitat referent a això. 9. Actualització de la política de privacitat És possible que hagueu d'actualitzar aquesta Política de Privacitat; per això cal que revisis aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que accedeixis al Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre el tipus d'informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privacitat al peu del lloc web. No obstant això, et comunicarem qualsevol modificació de la present política de privacitat que afecti al tractament de les teves dades personals.

 

Aquesta política de privacitat entra en vigor a data 25 de maig de 2018

Promoción nuevos clientes


20% descuento

Primera sesión de depilación

Club Total imatge